Cổ Đại

4.64.6 sao
Lượt đọc: 6.740
FullChương 18
5.05 sao
Lượt đọc: 6.385
FullChương 12
4.84.8333333333333 sao
Lượt đọc: 230.838
FullChương 72
5.05 sao
Lượt đọc: 7.462
FullChương 18
5.05 sao
Lượt đọc: 35.830
FullChương 98
4.84.75 sao
Lượt đọc: 10.740
FullChương 10
4.84.8 sao
Lượt đọc: 17.365
FullChương 95
5.05 sao
Lượt đọc: 10.470
FullChương 200
5.05 sao
Lượt đọc: 6.254
FullChương 22
Ám Vệ Khuynh Quốc [np]
4.84.75 sao
Lượt đọc: 16.384
Chương 80
4.84.8 sao
Lượt đọc: 14.159
FullChương 145
5.05 sao
Lượt đọc: 57.785
FullChương 83
5.05 sao
Lượt đọc: 28.004
FullChương 14
4.34.3333333333333 sao
Lượt đọc: 117.392
FullChương 74